Ubezpieczenie NNW

POLISA nr 1043771112 (do 30 września 2020 r.)

Umowa Generalna PZU: 247932

Suma ubezpieczenia:

24 000,00 zł

Czas ochrony:

– zajęcia organizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego w ramach działalności statutowej np.:

 • – zbiórki,
 • – biwaki,
 • – rajdy,
 • – wycieczki,

– czas „drogi” z domu na zajęcia i z zajęć do domu.

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje zakres i rodzaje świadczeń wynikające z porozumienia generalnego PZU SA oraz Związku Harcerstwa Polskiego oraz dodatkowo:

Podstawowe świadczenia Suma ubezpieczenia:
świadczenie z tytułu śmierci, 24 000,00 zł
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
assistance zakres podstawowy
Dodatkowe świadczenia:
 zwrot kosztów leczenia  limit świadczenia: 3 600,00 zł
Ryzyka dodatkowe objęte polisą:
następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego

Dokumenty:

 1. Porozumienie w sprawie zawierania umów ubezpieczenia przez PZU SA ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.
 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Zgłaszanie szkód:

 • – telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • – za pośrednictwem formularza internetowego (pzu.pl),
 • – korzystając z Czata Video (pzu.pl),
 • – osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • – na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.