Strategia Rozwoju Hufca 2025

I. Opis Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku publicznego. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej jest terenową jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec działa na terenie Miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego. Początki harcerstwa na tym obszarze sięgają 1920 r. W Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej działają obecnie drużyny we wszystkich pionach metodycznych. W Hufcu istnieją zarówno szczepy, jak i drużyny samodzielne.

 

II. Misja Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

Misją Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej jest Misja Związku Harcerstwa Polskiego – organizacji, której jest terenową jednostką organizacyjną.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

(por. § 3.1 Statutu ZHP)

III. Wizja Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w 2025 r.

 1. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej jest postrzegany jako mający istotny wpływ i wkład w wychowanie dzieci i młodzieży z Miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego.
 2. Drużyny działają sprawnie i zgodnie z metodą harcerską. Drużynowi świadomie stosują instrumenty metodyczne oraz harcerski system wychowawczy.
 3. Wszystkie zespoły Hufca pracują w celu wsparcia drużynowych oraz poprawienia jakości działania drużyn.
 4. Wszystkie działania cechują się wysoką jakością.

IV. Cele Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej 2025

1. ŚWIADOMY INSTRUKTOR – WYCHOWAWCA

a. Kadra jest w pełni przygotowana do pełnionych funkcji.

Kadra jest przygotowana do pełnienia o funkcji jeszcze przed jej objęciem, w szczególności dotyczy to drużynowych. Kadra drużyn jest zmotywowana do udziału w kursach i chętnie bierze udział w formach kształcenia na poziomie Hufca. Kadra jest wspierana i dba o swój samorozwój.

Liczba i rodzaj form kształceniowych organizowanych w Hufcu jest adekwatna do potrzeb. Kadra organizująca formy kształceniowe dla drużyn, szczepów i Hufca jest w tym kierunku wykwalifikowana.

b. Drużynowi odczuwają wsparcie.

Drużynowi mają świadomość skąd mogą czerpać pomysły.

W Hufcu istnieją dobrze działające szczepy, prowadzone przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę. Szczepowi dbają o rozwój kadry.
W Hufcu działa Zespół ds. Pracy z Kadrą, w skład którego wchodzą m.in. osoby wykwalifikowane do pracy z poszczególnymi metodykami – namiestnicy.

Komenda Hufca inspiruje podstawowe jednostki organizacyjne do pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych w celu podniesienia świadomości, wiedzy i odpowiedzialności ekonomicznej członków ZHP.

Kadra nie boi się rozmawiać o swoich problemach i wie, do kogo może się zwrócić w sytuacjach problemowych. Otrzymuje realne wsparcie, które polega na wspólnym ustaleniu planu działania, monitorowaniu i pomocy w trakcie jego realizacji oraz podsumowaniu jego przeprowadzenia.

c. Drużyny i gromady są prowadzone odpowiedzialnie i zgodnie z Misją ZHP.

Realizacja Misji ZHP jest nadrzędnym celem działania jednostek. Kadra świadomie wykorzystuje dokumenty ZHP. Rozumie i świadomie wykorzystuje Harcerski System Wychowawczy. Pracuje z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

W drużynach dobrze działa system małych grup. Drużynowi pracują z funkcyjnymi. Kadra wspiera rozwój swoich podopiecznych i wychowuje odpowiedzialnych oraz świadomych następców.

Program jest atrakcyjny i realizowany zgodnie z metodą harcerską.W śródrocznej pracy drużyn realizowane są formy wyjazdowe. W pracy drużyn obecna jest służba, która jest wynikiem analizy potrzeb.

Kadra dba o wszechstronny rozwój wychowanków, w pierwszej kolejności dbając o sfery, które są u podopiecznych zaniedbane. W jednostkach pracuje się z wychowaniem duchowym i ekonomicznym.

d. Hufiec posiada odpowiedzialną i świadomą kadrę instruktorską.

Kadra podejmuje wyzwania. Wykorzystuje wypracowane materiały. Jest odpowiedzialna za podejmowane działania. Instruktorzy dzielą się doświadczeniem. Hufiec posiada świadomych instruktorów, zorientowanych w życiu Hufca i środowiska lokalnego.

2. POZYTYWNE OBLICZE HUFCA

a. Instruktorzy pozytywnie postrzegają działalność Hufca i się z nią identyfikują.

Kadra jest zintegrowana i tworzy wspólnotę. Jest zmotywowana do działalności na poziomie Hufca.

W Hufcu działa uniwersalny i spójny system gratyfikacji kadry.

Finanse Hufca są transparentne.

Każde działanie w ramach organizacji oraz indywidualne działania poszczególnych członków Hufca, również poza nim, wynikają z wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

b. Harcerze są dumni z przynależności do Hufca i chcą w nim działać.

Program jest oparty na metodzie harcerskiej i jest inspirującym dodatkiem do pracy śródrocznej środowisk, wykorzystując atrakcyjne formy i odpowiadając na potrzeby programowe środowisk, jak również na potrzeby społeczności lokalnej. Hufiec kładzie nacisk na te elementy programowe, w których środowiska są najsłabsze. Przynajmniej raz w roku odbywa się kilkudniowa, programowa forma wyjazdowa na poziomie Hufca.

Działa system współzawodnictwa jednostek Hufca.

Praca kapituł i komisji hufcowych jest dobrze oceniana i postrzegana.

Ośrodek harcerski jest miejscem, do którego chętnie przyjeżdżają harcerze. Jest także rozpoznawalny w środowisku harcerskim, skautowym oraz lokalnym.

c. Działalność harcerzy jest pozytywnie postrzegana przez społeczność lokalną.

Jednostki dbają o dobrą identyfikację wizualną.Harcerze są bardzo dobrze postrzegani w środowisku lokalnym, a kadra potrafi pozyskiwać sojuszników na swoim terenie działania.

Hufiec jest bardzo dobrze postrzegany. Bierze czynny udział w wydarzeniach lokalnych oraz ogólnopolskich. Jest partnerem dla instytucji, organów administracji, organizacji i biznesu.

Hufiec potrafi znaleźć i wykorzystać możliwości, które mogą wpłynąć pozytywnie na jego wizerunek, również na poziomie jednostek.

3. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

a. Majątek i finanse są prowadzone na wysokim poziomie.

Działalność finansowo-majątkowa Hufca wspiera działania służące realizacji Misji ZHP oraz działalność wychowawczą.

Gospodarka finansowo-majątkowa jest odpowiedzialnie prowadzona, w szczególności na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych. Stan majątku rzeczowego jest znany, w szczególności na poziomie jednostek.

Komenda Hufca wspiera podstawowe jednostki organizacyjne w pozyskiwaniu dla nich lokali na działalność.

Hufiec posiada rentowny ośrodek harcerski.

Sytuacja finansowa Hufca jest stabilna. Źródła pozyskiwania środków na działalność Hufca są zdywersyfikowane. Hufiec nie posiada deficytu budżetowego.

b. Praca z kadrą jest efektywna.

System Pracy z Kadrą funkcjonuje zarówno na poziomie Hufca, jak i szczepów oraz drużyn. Liczba funkcji pełnionych przez konkretnego instruktora jest racjonalizowana. W Hufcu rozwój każdego instruktora jest monitorowany i stymulowany w zależności od potrzeb Hufca i preferencji danego instruktora.

Zespoły na poziomie Hufca działają sprawnie i efektywnie. Zespoły tworzą z wyprzedzeniem plany pracy, które są udostępniane. Zespoły działające w Hufcu wiedzą co dzieje się w podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Jakość realizowanych prób na stopnie jest monitorowana. Opiekunowie prób orientują się w życiu Hufca.

Hufiec pozyskuje i wykorzystuje potencjał specjalistów, w szczególności obecnych lub byłych członków ZHP, również na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych.

c. Administracja Hufca działa sprawnie i przystępnie.

Biuro Hufca prowadzi swoją działalność na wysokim poziomie.

Hufiec prowadzi odpowiedzialną  politykę ochrony danych osobowych i prowadzonej dokumentacji.

Wzory dokumentów są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb.

V. Realizacja Strategii Rozwoju Hufca 2025

 1. Strategia Rozwoju Hufca 2025 jest strategią całego Hufca. Na osiągnięcie wizji Hufca w 2025 r. pracują wszyscy instruktorzy i cała kadra Hufca.
 2. Komenda Hufca przyjmuje plan pracy Hufca, w tym plan kształcenia, na kolejny rok harcerski do 15 czerwca każdego roku, uwzględniając Strategię Rozwoju Hufca 2025.
 3. W planie pracy Komenda Hufca wyznacza cele wynikające ze Strategii Rozwoju Hufca 2025 na kolejny rok harcerski.
 4. Drużynowi, szczepowi, szefowie zespołów oraz Komisja Rewizyjna Hufca, tworząc plany pracy na dany rok uwzględniają cele zawarte w Strategii Rozwoju Hufca 2025, w szczególności te wyznaczone przez Komendę Hufca na dany rok i je realizują.
 5. Komenda Hufca wspiera jednostki i zespoły w realizacji Strategii Rozwoju Hufca 2025.
 6. Proces realizacji Strategii Rozwoju Hufca jest na bieżąco monitorowany przez powołany w tym celu zespół.
 7. Co najmniej raz w roku Zespół wraz z Komisją Rewizyjną Hufca przeprowadza ewaluację procesu realizacji Strategii Rozwoju Hufca 2025, podczas której monitorowany jest stan realizacji Strategii na każdym szczeblu Hufca.